Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle massage behandelingen en/of Yogalessen. Als u een behandeling en/of les boekt bij Koa-De is dat tevens een bevestiging dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Koa-De (lees: Anita Zwiers – van de Langenberg) is als CAT Natuurgeneeskundig Therapeut aangesloten bij de beroepsorganisatie CAT (Collectief Alternatief Therapeuten) en is hierdoor gehouden te handelen conform de CAT regelgeving.

Alle behandelingen/lessen zijn op afspraak. De behandelingen/lessen vinden plaats in de massagepraktijk/yoga studio Koa-De gevestigd aan de Mekelenkamplaan 5 te Oss, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.

Privacy
* Hoe Koa-De met uw privacy omgaat kunt u lezen op de privacy pagina.

Betalingen

* Betaling van de massagebehandeling geschiedt na afloop door contante betaling.
* Betaling van een Yoga abonnement loopt via een automatische incasso.
* Bij de start van het Yoga abonnement betaal je de 1e keer via een iDeal link waarmee je dan toestemming geeft voor de automatische incasso.
* Een losse Yogales dient contant te worden voldaan voor aanvang van de les.

Annuleren behandelingen/lessen

* U kunt massagebehandelingen tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren, daarna is Koa-De genoodzaakt het volledige tarief in rekening te brengen voor de gereserveerde tijd.
* Bij Yogalessen is inhalen mogelijk indien er plaats is.

Verantwoordelijkheid
* Hoewel de tekst van deze website zorgvuldig is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
* U bent zelf verantwoordelijk voor de voortgang, effecten en resultaten van de behandeling. Wat u doet met de gegeven adviezen en behandeling is van groot belang voor het slagen van de therapie.
* Koa-De is niet verantwoordelijk voor eventuele lichamelijke of psychische klachten tijdens of na afloop van een behandeling en/of les.
* Koa-De is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de deelnemer en/of voor de gevolgen van deelname aan de behandeling en/of les.

Disclaimer
* De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan Koa-De te verstrekken. De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
* Koa-De verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.
* Koa-De zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
* Koa-De mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
* Koa-De verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
* Koa-De is verplicht een beroepsaansprakelijkheids-verzekering te hebben.
* Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
* Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
* Indien de hulpvrager tegen het advies in van Koa-De de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van Koa-De een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van Koa-De in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
* Koa-De kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
* Koa-De zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
* Als CAT therapeut beschikt Koa-De over een aansluiting bij de onafhankelijke klachten en geschillen commissie GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) waardoor Koa-De tegemoet komt aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij deze geschillencommissie kunt u via deze link downloaden. Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de stichting CAT die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten).
* Behandelingen/consulten vervangen nooit het bezoek aan of het advies van een arts of andere medisch specialist. Adviezen gegeven door Koa-De zijn nooit bedoeld ter vervanging van medisch advies.
* Wanneer u onder behandeling bent van een arts of medisch specialist dient u deze behandeling altijd voort te zetten.
* Als reactie op de behandeling kunnen genezingsreacties optreden, deze zijn vaak onschuldig, maar als u het niet vertrouwd neem dan altijd contact op met uw (huis)arts.
* Koa-De kan geen garantie voor verbetering van uw algehele gesteldheid geven.
* Koa-De adviseert u het tijdig raadplegen van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies te veronachtzamen op basis van versterkte informatie van Koa-De.
* Wanneer u medicatie gebruikt voorgeschreven door een arts of specialist, mag u deze medicatie en behandeling alleen in overleg met de arts of specialist wijzigen.
* U bent zich bewust van het feit dat Koa-De geen diagnose stelt omtrent ziekte, geen medicatie voorschrijft en dat de informatie die uitgewisseld wordt de intentie heeft om te helpen meer bewust te worden van uw innerlijke gezondheid en dat dit met de grootste wederzijdse discretie zal plaatsvinden.
* Bij acute medische of psychische klachten adviseert Koa-De u om altijd eerst contact op te nemen met uw (huis)arts en eventueel daarnaast met Koa-De voor holistisch advies.
* Koa-De is niet aansprakelijk voor fysieke, psychische, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na een bezoek aan Koa-De.
* U volgt de massage behandelingen en/of Yoga lessen op eigen risico.